White-throated Sparrow / Zonotrichia albicollis

Central Park, Manhattan, New York

Februari 2006

Foto: Erik Edvardsson